ABOUT US

Whether you choose an individual, group psychotherapy or experiential-education workshop, you are a step ahead. Through this journey you are guided by a trained psychotherapist who has completed a vocational qualification and has undergone a series of professional training on the adoption of various methods and techniques

Read more

Едукација за коуч и психотерапевт по ОЛИ интегративна психотерапија

Кој се може да  биде коуч-секој без разлика на видот на високото образование а, психотерапевт профили од хуманистичко-општествените насоки (медицинари, психолози, педагози, социјални работници, детективи и безбедност, филозофи и сл.). Пристапот се базира на интегративно сознание на 4 психоаналитички психологии” психологија на нагоните, Его психолологија, Психологија на објектните

Read more

ЗА НАС

Без разлика дали ќе одберете, индивидуална, групна психотерапија или искуствено-едукациска работилница, Вие сте чекор напред. Низ тоа патешествие Ве води стручно обучуван психотерапевт кој завршил стручна квалификација и поминал низа на стручни обуки за усвојување на разни методи и техники за работа со луѓе. Трет Родител е современ

Read more