Искуствени едукации за вработени за меки вештини

Mindfyllnes, справување со прегорување и стрес на работното место, тим билдинг, регулирање на тркалото на животен баланс, лидерство и менаџмент, поставување на здрави приватни и професионални граници

Read more

Групна и индивидуална психотерапија

Современа групна и индивидуална психотерапија на проблеми од Депресија, невротски состојби, проблеми во приватна и деловна кумуникација, зголемување на нивото на самосвесност и разбирање, социоемоционален и когнитивен раст и развој, тагување и опоравување од загуба, семејна психотерапија и советување.

Read more

Едукација за коуч и психотерапевт по ОЛИ интегративна психотерапија

Кој се може да  биде коуч-секој без разлика на видот на високото образование а, психотерапевт профили од хуманистичко-општествените насоки (медицинари, психолози, педагози, социјални работници, детективи и безбедност, филозофи и сл.). Пристапот се базира на интегративно сознание на 4 психоаналитички психологии” психологија на нагоните, Его психолологија, Психологија на објектните

Read more

Моќ наречена надеж

Стручна литература од областа на позитивната психологија. Автор е Розалија Секулоска, мр по развојна психологија, советник психотерапевт, основач на овој Центар, со повеќе од десетгодишно работно искуство на стручна работа со деца, адолесценти, возрасни и вработени во фирми. Секој дом треба да ја има оваа куса и

Read more