Современа групна и индивидуална психотерапија на проблеми од Депресија, невротски состојби, проблеми во приватна и деловна кумуникација, зголемување на нивото на самосвесност и разбирање, социоемоционален и когнитивен раст и развој, тагување и опоравување од загуба, семејна психотерапија и советување.