Стручна литература од областа на позитивната психологија. Автор е Розалија Секулоска, мр по развојна психологија, советник психотерапевт, основач на овој Центар, со повеќе од десетгодишно работно искуство на стручна работа со деца, адолесценти, возрасни и вработени во фирми. Секој дом треба да ја има оваа куса и лесно читлива книга, како упатсво за надежен живот, бидејќи во неа го имате рецептот како да ги достигнете посакуваните цели.